Regulamin przyznawania nagrody “The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences”

§1

 1. Ericsson Sp. z o.o. (ERC) i Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) przyznają w drodze konkursu nagrodę „The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences” (zwaną dalej Nagrodą) za najwybitniejszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk matematycznych. Fundatorem Nagrody jest Ericsson Sp. z o.o.
 2. Konkurs o kolejną edycję Nagrody jest ogłaszany do 15 listopada każdego roku z terminem składania zgłoszeń do 31 stycznia roku następnego.
 3. Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:
  • regulaminie konkursu,
  • wymaganych materiałach i adresie WWW, na który należy je nadsyłać,
  • składzie jury,
  • terminie rozstrzygnięcia konkursu,
  • krajach, z których mogą pochodzić zgłoszenia,
  • wysokości Nagrody.

§2

 1. Do Nagrody może być zgłoszona rozprawa doktorska, na podstawie której jej autor uzyskał stopień naukowy w uczelni lub instytucji naukowej mającej siedzibę w jednym z krajów objętych konkursem, w roku ogłoszenia konkursu lub dwóch latach poprzedzających.
 2. Nagrody nie mogą otrzymać laureaci poprzednich jej edycji, ani osoby w nich nominowane.

§3

 1. Do Nagrody mogą być przedstawiane wyłącznie rozprawy doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim bądź takie, których wyniki zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w języku angielskim.
 2. Rozprawa doktorska może być zgłoszona do Nagrody wyłącznie przez jej autora lub promotora, za pisemną zgodą autora.

§4

 1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://banachprize.org/pl/aplikuj/, gdzie należy wypełnić wszystkie wymagane pola i załączyć
  – plik zawierający tekst rozprawy w formacie pdf,
  – pliki pdf opublikowanych lub przyjętych do druku prac zawierających wyniki rozprawy wraz z zaświadczeniami o przyjęciu do 
    druku,
  – opinię promotora rozprawy doktorskiej w postaci pliku pdf (może być skan)

§5

 1. Nagroda, o której mowa w §1, jest przyznawana na podstawie decyzji jury.
 2. Jury składa się co najwyżej z 7 osób, w tym z co najmniej 5 osób powołanych przez Zgromadzenie Delegatów PTM oraz z 1 osoby wskazanej przez Ericsson.
  W pracach jury może brać udział z głosem doradczym prezes PTM lub wskazany przez niego wiceprezes.
 3. W przypadku rezygnacji lub niemożności uczestniczenia jurora w pracach jury, Zarząd Główny PTM może powołać na jego miejsce inną osobę.
 4. PTM może zaprosić laureata poprzedniej edycji Nagrody do wejścia w skład jury z prawem głosu.
 5. Pracami jury kieruje przewodniczący wskazany przez Zarząd Główny PTM spośród członków jury powołanych przez PTM.
 6. Obsługę administracyjną jury zapewnia Biuro PTM.

§6

 1. Jury przeprowadza wybór laureata w dwóch etapach.
 2. W pierwszym etapie jury, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi rozprawami, dokonuje wyboru od 3 do 5 kandydatów, spośród których w drugim etapie,
  w głosowaniu tajnym, wybiera laureata.
 3. W trakcie głosowania każdemu członkowi jury przysługuje 1 głos. Do podjęcia ostatecznej decyzji jury wymagane jest oddanie głosów przez więcej niż połowę członków jury.
  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§7

 1. Z posiedzenia jury sporządza się protokół, który podpisują członkowie jury uczestniczący w wyborze laureata.
 2. Jury ogłasza decyzję w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej www.banachprize.org. W komunikacie podaje się również informację o miejscu i terminie
  wręczenia Nagrody, które w zasadzie powinno odbywać się podczas dorocznego Forum Matematyków Polskich organizowanego przez PTM. Laureat zostaje zaproszony
  do wygłoszenia wykładu na Forum.
 3. Osoby nominowane do Nagrody, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymują dyplomy okolicznościowe. Jury może zdecydować o podziale kwoty Nagrody między laureata
  i osoby nominowane.
 4. PTM powiadamia skutecznie laureata i osoby nominowane do Nagrody o przyznaniu Nagrody i dyplomów oraz miejscu i terminie ich wręczenia.

§8

 1. Nagroda wypłacana jest przelewem na rachunek wskazany przez laureata lub w gotówce za pokwitowaniem, pod warunkiem wyrażenia takiej woli na co najmniej 7 dni
  przed wręczeniem Nagrody. W przypadku podziału nagrody między laureata i osoby nominowane, zasada ta stosuje się również do osób nominowanych.
 2. Od wypłaconych kwot potrąca się podatek zgodnie z obowiązującym prawem.

§9

 1. Jury i organizatorzy Nagrody ogłaszają informacje jej dotyczące na stronie www.banachprize.org.